Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů pro účely žádosti o úvěr prostřednictvím webových stránek

1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Zaškrtnutím příslušného pole na zákaznickém portálu na webové stránce https://moneysolution.cz. udělujete společnosti MONEY SOLUTION s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 592, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 065 85 540, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103018 (dále jen Správce), SOUHLAS se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto dokumentu.

1.2. Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (telefon, email), údaje o požadovaném úvěru, a to za účelem předběžného vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr a zpětného kontaktování v souvislosti s Vaší žádostí o úvěr.

1.3. Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů k uvedenému účelu je možné jen na základě dobrovolného poskytnutí z Vaší strany. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.

1.4. Souhlas udělujete na dobu 1 roku.

1.5. Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je možné kdykoliv odvolat emailem na adrese info@moneysolution.cz.

2. ÚČEL DOKUMENTU

2.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR nebo Nařízení).

3. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

3.1. MONEY SOLUTION s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 592, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 065 85 540, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103018. 3.2. Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování: Nekvasilova 692/29, 186 00, email: info@moneysolution.cz, telefon +420 604 228 650. 3.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje správce zpracovává v tomto rozsahu:
4.1.1. Identifikační údaje: jméno, příjmení
4.1.2. Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail
4.1.3. Údaje o požadovaném úvěru.

5. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas daný správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je předběžné vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr a zpětného kontaktování v souvislosti s Vaší žádostí o úvěr na webové stránce https://moneysolution.cz. Tento účel zahrnuje také evidenci Vašich osobních údajů v databázi kontaktů správce.

6.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

7. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány k uvedenému účelu po dobu trvání Vašeho souhlasu, který byl udělen na dobu 1 roku, nejdéle však do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

7.2. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány správcem i bez Vašeho souhlasu, pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i v případech stanovených právními předpisy.

8. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Správce může dále předávat osobní údaje třetím stranám, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo z povahy smluvního vztahu, kterými mohou být:

8.1.1. státní orgány a další subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutoři, orgány dohledu)

8.2. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, na základě smlouvy se správcem, kterými mohou být:
8.2.1. osoby podílející se na dodání služby na základě smlouvy uzavřené s klientem,
8.2.2. subjekty zajišťující správu softwaru správci, hostingové služby, jiné IT služby a provoz webových stránek a zákaznického portálu www.moneysolution.cz,
8.2.3. subjekty zajišťující vymáhání pohledávek pro správce,
8.2.4. subjekty poskytující poradenství správci (např. účetní, advokáti).

8.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

9. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

9.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo:
9.1.1. požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,
9.1.2. požádat správce o kopii těchto osobních údajů,
9.1.3. požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů,
9.1.4. požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,
9.1.5. požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,
9.1.6. na přenositelnost Vašich osobních údajů,
9.1.7. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

9.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Vaše právo, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.3. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: e-mailem zasláním na adresu: info@moneysolution.cz.